Alternative Origins for Spacegroups in Macromolecular Crystallography (from CCP4)


TRICLINIC

P1

The origin is arbitrary

 

MONOCLINIC

P2(1) - C2

The origin is not fixed along the B axis

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.0000

0.0000

0.5000

3

0.5000

0.0000

0.0000

4

0.5000

0.0000

0.5000

 

ORTHORHOMBIC

P222(1) - P21212(1) - C2221 - C222 - F222 - I222 - I212121

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.0000

0.0000

0.5000

3

0.0000

0.5000

0.0000

4

0.0000

0.5000

0.5000

5

0.5000

0.0000

0.0000

6

0.5000

0.0000

0.5000

7

0.5000

0.5000

0.0000

8

0.5000

0.5000

0.5000

TETRAGONAL

P4(123) - I4(1)

The origin is not fixed along the C axis

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.5000

0.5000

0.0000

P4(123)2(1)2 - I4(1)22

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.0000

0.0000

0.5000

3

0.5000

0.5000

0.0000

4

0.5000

0.5000

0.5000

TRIGONAL

P3(12) - R3

The origin is not fixed along the C axis

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.3333

0.6667

0.0000

3

0.6667

0.3333

0.0000

P3(12)12

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.0000

0.0000

0.5000

3

0.3333

0.6667

0.0000

4

0.3333

0.6667

0.5000

5

0.6667

0.3333

0.0000

6

0.6667

0.3333

0.5000

(trigonal continuing)

P3(12)21 - R32

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.0000

0.0000

0.5000

 

HEXAGONAL

P6(12345)

The origin is not fixed along the C axis

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

P6(12345)22

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.0000

0.0000

0.5000

 

CUBIC

P2(1)3 - F23 - I2(1)3 - P4(123)32 - F4(1)32 - I4(1)32

Norigin

Xo

Yo

Zo

1

0.0000

0.0000

0.0000

2

0.5000

0.5000

0.5000